Telefon: +48 505 189 983   
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Program Niepublicznego Policealnego Studium Musicalowego Capitol

Program, w którym przedmioty zbiorowe: Gra aktorska, Piosenka,  Podstawy tańca klasycznego oraz Taniec współczesny z elementami stepu, dotyczy grupy 12 osobowej. W przypadku utworzenia mniejszej grupy czas pracy na danych zajęciach realizowany jest proporcjonalnie na każdego słuchacza.

Ogólna charakterystyka szkoły

Niepubliczne Policealne Studium Musicalowe Capitol powstało z  myślą o osobach, które mają predyspozycje aktorskie, wokalne i taneczne i swoją zawodową przyszłość chcą związać z pracą na scenie teatru muzycznego. Szkoła ma odpowiedzieć na ogromne zapotrzebowanie w tym zakresie ze strony młodzieży szukającej możliwości profesjonalnego przygotowania do realizacji swoich planów zawodowych. Dolny Śląsk a zwłaszcza Wrocław jest miejscem, gdzie utalentowana młodzież ma wiele okazji do prezentowania swoich talentów, ale niewiele możliwości zdobycia kwalifikacji, dających możliwość zawodowego związania się ze sceną muzyczną. Z drugiej strony teatr muzyczny potrzebuje bardzo wszechstronnie przygotowanych młodych artystów, którzy na równie wysokim poziomie śpiewają, tańczą i realizują zadania aktorskie. Współczesny repertuar teatru muzycznego, oraz coraz bardziej wymagająca publiczność nie pozwalają na zadowolenie się jednostronnie wykształconymi artystami

Twórcy szkoły są przekonani o ogromnym zainteresowaniu młodzieży taką ścieżką kariery i o zainteresowaniu pracodawców tak wszechstronnie wykształconym artystami

Szkoła została powołana przez fundację Capitol w ramach realizacji jednego z zadań fundacji jakim jest Popularyzacja edukacji i kultury jako środków do budowy społeczeństwa obywatelskiego, m.in. poprzez działalność edukacyjną.

Studium kształci w kierunku aktor scen muzycznych, specjalność-wokalno- aktorska. Szkoła zapewnia zajęcia z profesjonalistami we wszystkich dziedzinach objętych kształceniem. Uczestnicy zajęć będą profesjonalnie przygotowani do pracy artystycznej.

Cykl kształcenia trwa trzy lata a nauka kończy się egzaminem dyplomowym.

Cele ogólne

 • Wykształcenie wartościowych artystów dla potrzeb teatrów muzycznych i estrady.

Cele szczegółowe

 • Kształcenie i rozwijanie umiejętności wokalnych, poprzez pracę nad techniką głosu w śpiewie klasycznym i piosenkarstwie.
 • Kształcenie i rozwijanie umiejętności w zakresie ruchu scenicznego poprzez pracę nad różnymi technikami tańca klasycznego, ludowego i współczesnego.
 • Kształcenie i rozwijanie uzdolnień aktorskich.
 • Ugruntowanie i poszerzenie wiedzy w zakresie historii teatru.
 • Zapoznanie z podstawową wiedzą muzyczną.
 • Rozwijanie osobowości artystycznej.
 • Zapoznanie słuchaczy z podstawami kształcenia słuchu.
 • Przygotowywanie do prezentacji artystycznych.
 • Stworzenie możliwości wykazania się aktywnością twórczą.

Ramowy program nauczania

Poz. ZAJĘCIA EDUKACYJNE SEMESTR godzin w cyklu nauczania
    I II III IV V VI  
liczba tygodni nauki
18 18 18 18 18 18
liczba godzin tygodniowo
1 Śpiew   2 2 2 2 2 2 12
2 Kształcenie słuchu z zasadami muzyki 1 1 1 1 1 1 6
3 Gra aktorska 6 6 6 6 -* -* 24
4 Dykcja 2 2 2 2 - - 8
5 Piosenka 4 4 4 4 4 4 24
6 Podstawy tańca klasycznego 4 4 - - - - 8
7 Taniec współczesny z elementami stepu 2 2 6 6 6 -* 22
8 Improwizacja aktorska - - 4 4 - - 8
9 Zespół wokalny - - 3 3 -* -* 6
10  Rytmika ruchu
 1  1  1  1  -  - 4
11  Elementarne zadania aktorskie  1  1  -  -  -  -  2
  RAZEM 23 23 29 29 13 7 124

* Na trzecim roku realizowane jest przygotowanie spektaklu dyplomowego i egzaminów dyplomowych (pod kierunkiem reżysera, we współpracy ze scenografem, kostiumologiem, choreografem i kompozytorem). W zakresie prac będących pzygotowaniem ww. dzieł realizowane są przedmioty: Gra aktorska, Taniec współczesny z elementami stepu oraz Zespół wokalny.

Przedmiot: Śpiew

Nauka przedmiotu trwa sześć semestrów, 2 godziny tygodniowo. Zajęcia odbywają się indywidualnie dla każdego słuchacza. Zajęcia mają formę ćwiczeń praktycznych.W ramach nauczania przedmiotu zostaną przekazane następujące treści:

 • technika śpiewu,
 • funkcjonowanie organu głosowego,
 • interpretacja muzyczna,
 • samodzielna praca nad utworem
 • technika pracy nad opanowaniem pamięciowym utworu i praktyka estradowa,
 • literatura wokalna.

Po zakończeniu edukacji słuchacz powinien:

 • znać budowę aparatu głosowego, jego części i zasad ich wzajemnego współdziałania,
 • potrafić swobodnie korzystać z aparatu głosowego,
 • opanować prawidłową postawę i umiejętność prawidłowego oddychania w zależności od rodzaju wykonywanego utworu,       
 • umieć samodzielnie doskonalić technikę śpiewu z uwzględnieniem: kształtowania samogłosek i spółgłosek, właściwego wdechu i wydechu, odpowiedniej pracy przepony,
 • opanować umiejętności korekty intonacji, wyrabianie nawyku precyzji wymowy,
 • swobodnie frazować,
 • umieć operować wszystkimi sposobami artykulacji,
 • interpretować dynamikę i agogikę zgodnie z zapisem,
 • poprawnie realizować zapis metrorytmiczny,
 • interpretować utwór zgodne z jego budową formalną,
 • umieć samodzielnie opracować łatwy utwór pod względem techniczno-wykonawczym,
 • umieć samodzielnie pracować nad utworem (pokonywanie trudnych miejsc, opanowanie pamięciowe utworu),
 • umieć świadomie ćwiczyć i właściwie współpracować z akompaniatorem,
 • umieć koncentrować się i pokonywać tremę podczas wykonywania utworu,
 • posługiwać się różnymi formami zapamiętywania.
 • umieć dokonywać właściwej samooceny wykonania utworu.
 • poprawnie wykonywać: arię musicalową, piosenkę literacką, standard jazzowy, piosenkę aktorską z uwzględnieniem poprawnej emisji i właściwej interpretacji.

Zasady zaliczania przedmiotu:
Po każdym semestrze-  przesłuchanie zaliczeniowe.
Po zakończeniu edukacji-  egzamin dyplomowy w postaci koncertu.


Przedmiot: Kształcenie słuchu z zasadami muzyki
 
Nauka przedmiotu trwa sześć semestrów, 1 godzina tygodniowo. Zajęcia odbywają się dla całej grupy. Zajęcia mają formę wykładu i ćwiczeń praktycznych.
W ramach nauczania przedmiotu zostaną przekazane następujące treści:
 • znajomość materiału z zasad muzyki.
 • rozwijanie słuchu wysokościowego, harmonicznego, poczucia rytmu i wyobraźni muzycznej.
 • rozwijanie umiejętności czytania nut głosem.
 • znajomość podstawowej wiedzy z zakresu form muzycznych.

Po zakończeniu edukacji słuchacz powinien:

 • umieć określać cechy dźwięku, nazwy poszczególnych dźwięków.
 • znać pięciolinię, klucze i nazwy oktaw.
 • umieć posługiwać się metrorytmiką.
 • znać podstawowe pojęcia z zakresu agogiki, dynamiki, artykulacji, frazowania i ozdobników.
 • znać budowę skal, gam, interwałów i akordów.
 • rozumieć pojęcia: diatonika, chromatyka i enharmonia.
 • znać podstawowe pojęcia z zakresu struktury formalnej utworu.
 • śpiewać gamy, interwały, akordy, skale, różne formy kadencji.
 • śpiewać melodię w prostych strukturach rytmicznych.
 • tworzyć głosem proste melodie (fraza, okres) w nieskomplikowanej rytmice.
 • swobodnie czytać proste i bardziej skomplikowane melodie z zachowaniem poprawnej intonacji i właściwej rytmiki (przygotowanych i a vista).
 • stosować poprawne intonacyjnie i rytmicznie czytanie nut przy realizacji repertuaru wokalnego.
 • znać podstawowe pojęcia z zakresu kształtowania dzieła muzycznego (okresowość, ewolucyjność, homofonia, polifonia itp.).
 • znać podstawowe gatunki i formy muzyczne.
 • umieć określać cechy gatunku i jego epoki.

Zasady zaliczania przedmiotu:
Po każdym semestrze zaliczenie na podstawie kolokwium.


Przedmiot: Gra aktorska
 
Nauka przedmiotu trwa cztery semestry, 6 godzin tygodniowo. Zajęcia odbywają się dla całej grupy. Zajęcia mają formę ćwiczeń warsztatowych.
W ramach nauczania przedmiotu zostaną przekazane następujące treści:
 • zapoznanie z literaturą dramaturgiczną polską i obcą.
 • elementarne zasady budowania postaci scenicznej.
 • posługiwanie się formą wyrazu scenicznego.
 • kształtowanie podstaw warsztatu aktorskiego.

Po zakończeniu edukacji słuchacz powinien:

 • znać istotne dzieła literatury dramaturgicznej polskiej i obcej (wiersz i proza).
 • prowadzić dialog wierszem i prozą.
 • umieć interpretować monolog.
 • umieć posługiwać się kostiumem i rekwizytem.
 • dokonywać analizy psychologicznej danej postaci.
 • umieć budować charaktery i osobowości danych postaci scenicznych.
 • umieć dostosować się do miejsca i czasu akcji.
 • budować połączenia postaci scenicznej z muzyką i śpiewem.
 • umieć oceniać własne dokonana wokalno-aktorskie.
 • umieć tworzyć postać w konkretnych spektaklach wodewilowych, operetkowych, musicalowych itp.

Zasady zaliczania przedmiotu:
Po każdym semestrze- zaliczenie na podstawie prezentacji.
Po zakończeniu edukacji- egzamin dyplomowy w postaci spektaklu.


Przedmiot: Dykcja
 
Nauka przedmiotu trwa cztery semestry, 2 godziny tygodniowo. Zajęcia odbywają się dla całej grupy. Zajęcia mają formę wykładów i warsztatów.
W ramach nauczania przedmiotu zostaną przekazane następujące treści:
 • przygotowanie teoretyczne z zakresu anatomii i fizjologii aparatu głosowego, wyeliminowanie nieprawidłowości w używaniu narządów mowy.
 • nabycie umiejętności poprawnej wymowy, wykształcenie wrażliwości słuchowej oraz umiejętności samokontroli.
 • wypracowanie różnych form środków wyrazu artystycznego w zakresie żywego słowa i umiejętności dostosowania go do coraz to innych potrzeb artystycznych.

Po zakończeniu edukacji słuchacz powinien:

 • znać budowę i funkcjonowanie narządów mowy.
 • umieć posługiwać się słowem, eliminując regionalizmy, gwarę, naleciałości i niedbałości mowy potocznej.
 • opanować umiejętności poprawnej wymowy poprzez ćwiczenia oddechowe, emisyjne i artykulacyjne.
 • opanować umiejętności samokontroli i wrażliwości słuchowej na wypowiadane słowo.
 • umieć zastosować wszystkie elementy poprawnej wymowy w pracy nad rolą.
 • umieć posługiwać się poprawną wymową w śpiewie.
 • umieć korygować własne błędy.

Zasady zaliczania przedmiotu:
Po każdym semestrze zaliczenie na podstawie przesłuchania.


Przedmiot: Piosenka
 
Nauka przedmiotu trwa sześć semestrów, 4 godziny tygodniowo. Zajęcia odbywają się dla całej grupy.  Zajęcia mają formę warsztatów.
W ramach nauczania przedmiotu zostaną przekazane następujące treści:
 • kształcenie umiejętności monologu w piosence.
 • operowanie formą w piosence.
 • zasady konstruowana postaci w piosence.
 • rozwijanie umiejętności opanowania ciała w piosence.
 • kształcenie umiejętności komunikacji z widownią  

Po zakończeniu edukacji słuchacz powinien:

 • potrafić wykorzystać formę w piosence dla wzmocnienia wyrazu artystycznego.
 • umieć interpretować monolog w piosence.
 • umieć budować charakter i osobowość postaci w piosence.
 • posiadać umiejętność stosowania w piosence środków wyrazu muzycznego słownego i ruchowego.
 • umieć interpretować piosenki o zróżnicowanym charakterze.
 • potrafić prawidłowo komunikować się z widownią podczas wykonywania utworu.

Zasady zaliczania przedmiotu:
Po każdym semestrze zaliczenie na podstawie przesłuchania.
Na koniec edukacji egzamin dyplomowy w formie pokazu.


Przedmiot: Podstawy tańca klasycznego
 
Nauka przedmiotu trwa dwa semestry, 4 godziny tygodniowo. Zajęcia odbywają się dla całej grupy. Zajęcia mają formę ćwiczeń praktycznych.
W ramach nauczania przedmiotu zostaną przekazane następujące treści:
 • doskonalenie sprawności ruchowej.
 • elementy tańca klasycznego.
 • środki wyrazu artystycznego.

Po zakończeniu edukacji słuchacz powinien:

 • wykonywać główne elementy tańca klasycznego.
 • posiadać umiejętność artystycznej interpretacji ruchem utworów z literatury muzycznej.
 • umieć poruszać się na scenie.
 • umieć pracować w zespole scenicznym.

Zasady zaliczania przedmiotu:

 • Po każdym semestrze zaliczenie na podstawie prezentacji.

Przedmiot: Taniec współczesny z elementami stepu
 
Nauka przedmiotu trwa sześć semestrów, 2 godziny tygodniowo przez dwa pierwsze semestry i 6 godzin tygodniowo przez pozostałe. Zajęcia odbywają się dla całej grupy. Zajęcia mają formę ćwiczeń praktycznych.
W ramach nauczania przedmiotu zostaną przekazane następujące treści: 
 • taniec jako ruch i sposób komunikowania się.
 • techniki i style tańca współczesnego i stepu.
 • inspiracje tańca współczesnego.
 • elementy tańca współczesnego i stepu.
 • sposoby ćwiczenia tańca współczesnego i stepu.

Po zakończeniu edukacji słuchacz powinien:

 • uzyskać odpowiednie warunki fizyczne potrzebnych do wykonywania zawodu aktora scen muzycznych.
 • umieć kształtować motorykę ciała zgodnie z naturalnymi możliwościami fizycznymi.
 • umieć aktywnie wykorzystywać przestrzeń sceniczną.
 • umieć rozróżniać różne style, koncepcje i techniki taneczne.
 • umieć wykorzystywać w tańcu współczesnym elementów folkloru i muzyki klasycznej.
 • umieć zastosować różne techniki tańca współczesnego i poszczególne breków stepu w ruchu tanecznym.
 • stosować różnego rodzaju ćwiczenia w samodzielnej pracy nad tańcem.

Zasady zaliczania przedmiotu:
Po każdym semestrze-  zaliczenie na podstawie prezentacji.
Po zakończeniu edukacji- egzamin dyplomowy w formie pokazu.


Przedmiot: Improwizacja aktorska
 
Nauka przedmiotu trwa dwa semestry, 4 godziny tygodniowo. Zajęcia odbywają się dla całej grupy. Zajęcia mają formę wykładów i zajęć warsztatowych.
 
W ramach nauczania przedmiotu zostaną przekazane następujące treści:
 • znaczenie improwizacji dla budowania roli.
 • Znaczenie  improwizacji jako techniki gry aktorskiej.
 • Waga kreatywności i umiejętności pracy w zespole,
 • Znaczenie radzenia sobie z tremą i przełamywania wewnętrznych blokad.
 • kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł inspiracji przy tworzeniu postaci scenicznych.

Po zakończeniu edukacji słuchacz powinien:

 • umieć samodzielnie improwizować zadane sceny aktorskie.
 • Umieć wykorzystać w praktyce zawodowej poza szkołą umiejętności improwizowania na scenie.
 • Umieć improwizować mówiony tekst przy pomocy różnych technik głosowych.
 • pomimo tremy posiadać umiejetność i budowania postaci “na gorąco”.
 • Posiadać umiejetność kreatywnej i zespołowej pracy nad rolą.

Zasady zaliczania przedmiotu:
Po każdym semestrze- zaliczenie.


Przedmiot: Zespół wokalny
 
Nauka przedmiotu trwa cztery semestry, 1,5 godziny tygodniowo. Zajęcia odbywają się dla całej grupy. Zajęcia mają formę ćwiczeń praktycznych.
W ramach nauczania przedmiotu zostaną przekazane następujące treści:
 • wokalna literatura kameralna różnych epok.
 • rozwijanie możliwości wykonawczych.
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole.
 • śpiewanie w wielogłosie.

Po zakończeniu edukacji słuchacz powinien:

 • pogłębiać umiejętności wykonawcze poprzez zbiorowe muzykowanie.
 • orientować się w partyturze i śledzić więcej niż dwie pięciolinie, nabyć umiejętność szybkiej analizy partytury.
 • posiadać umiejętność rozumienia całej struktury utworu z rozbiciem na poszczególne elementy i wspólnego budowania całości z wielu elementów.
 • posiadać umiejętność synchronizacji wertykalnej.
 • umieć aktywnie słuchać siebie i innych.
 • mieć świadomość roli poszczególnych wykonawców w przebiegu utworu.
 • umieć koordynować poczynania własne i działania partnerów.
 • umieć komunikować się z partnerami.
 • umieć śpiewać w wielogłosie:
  - harmonizować głosem proste melodie, akordy itp.
  - śpiewać utwory chóralne w układzie dwugłosowym, trzygłosowym i w większej ilości głosów.
  - śpiewać w tzw. chórkach towarzyszących soliście - piosenkarzowi.

Zasady zaliczania przedmiotu:
Po każdym semestrze zaliczenie na podstawie przesłuchania.

Absolwent szkoły:

 • Posiada wykształcone umiejętności aktorskie.
 • Jest  przygotowany wokalnie i technicznie do śpiewu solowego.
 • Jest  przygotowany ruchowo i tanecznie do wykonywania zadań scenicznych z zakresu różnych rodzajów tańca.
 • Posiada wykształcony słuch muzyczny pozwalający na uzyskiwanie poprawnej intonacji.
 • Wykazuje umiejętność pracy na scenie teatralnej w roli aktora i solisty – wokalisty.
 • Potrafi pracować w zespole wokalnym.
 • Potrafi stosować w praktyce podstawowe zasady teorii muzyki i korzystać z literatury specjalistycznej.

Powrót na górę

NASI PARTNERZY

Partnerem Szkoły jest Gmina Wrocław,
która dofinansowuje działalność Studium.

wroclawlogo


Partnerem Szkoły
jest Teatr Muzyczny Capitol

capitol


   Fundacja Teatru Muzycznego Capitol

fundacja

 

 

Top of Page